İtalyan Komünistleri Yeni Parti Kuruyor

İtalyan Komünistleri Yeni Parti Kuruyor

İtalyan Komünist Partisiİtalyan Komünist Partisi PCI, yetmişli yıllarda “Avrupa Komünizmi” etkisinde reformist politikalar savunan, Leninci Yeni Tipte Parti öğretisini ve sosyalist devrim ile iktidarı yıkıp proletarya diktatörlüğü ilkesini terk eden partilerden biri olmuştu. Hatırlanacağı üzere, Enrico Berlinguer’in genel sekreterliğinde bu yola sapan parti, o dönem İspanya Komünist Partisi ve Fransa Komünist Partisi ile birlikte Sovyetler Birliği ve SBKP’ye karşı mesafe koyarak karşı tavır geliştirmişlerdi.

PCI, bir buçuk milyon üyesi olmasına rağmen bu politikaları sayesinde toplumsal etkisini git gide yitirdi ve gerici Hristiyan Demokratlar ile koalisyon hükümeti kuracak noktalara dek ulaştı. 1991 yılında, Sosyalist Dünya Sistemi’nin karşı devrim sonucu çözülmesi ile PCI önce Demokratik Sol Parti PDS adını alarak programında var olan Marksist söylemleri terketti ve o güne dek koruduğu bayrağındaki orakçekiç amblemini de kaldırdı. PDS amblemi Sosyalist Enternasyonalin yumruklu gülü oldu. PDS’in çoğunluğu 2007 yılında da Katolik Merkez Partisi Margarita ile birleşerek bugünkü Demokratik Parti’yi PD oluşturdu.

1991 yılında PCI’nin PDS’e dönüşümüne karşı çıkan kimi unsurlar Komünist Yeniden Kuruluş PRC partisini kurdular. Orak-çekiç amblemini seçtiler. Ancak bu parti PCI’den devraldığı oportünist mirası yok edemedi, sol sosyal demokrat, “çoğulcu”, reformist bir parti niteliği aldı. Çeşitli kereler bölündü ve sonunda Avrupa Sol Partisi çizgisinde bir parti olarak yaşamını sürdürdü. PRC’ye İtalya’nın SYRİZA’sı dersek yanılmış olmayız.

1998 yılında İtalyan Komünistlerinin Partisi PdCI kuruldu. Kurulduktan kısa bir süre sonra bölünmeler yaşadı ve fazla bir varlık gösteremedi.

Eylül 2014’de bir araya gelen PdCI temsilcileri, PRC tabanından kadrolar ve kendilerini Komünist ilkelere bağlı olarak tarif eden komünistler, yeni bir parti kurmak için bir toplantı çağrısı yayınladılar. Aralık 2014 bir tartışma toplantısı ve Ocak 2015’de Konferans niteliğinde bir araya gelen bu güçler 250 komünistin katılımı ile yeniden bir Komünist Partisi inşa etme kararı aldılar. Aralık ayındaki toplantı otomobil endüstrisinin kalbi, FIAT fabrikalarının olduğu Torino’da düzenlendi. Ocak ayında düzenlenen toplantı, 94 yıl önce Antonio Gramsci önderliğinde PCI’nin kurulduğu işçi kenti Livorno’da gerçekleşti. Ocak ayında düzenlenen ikinci toplantı ise PCI’nin 24 sene önce likide edildiği Bologna kentinde gerçekleştirildi.

Evet, İtalyan komünistleri de bir likidasyon tespiti yapıyorlar. Ve yeniden inşa sürecini nicelikten çok niteliksel anlamda tarif ediyorlar. Öncelikle Avrupa Sol Partisi’ne mesafe koyuyorlar. Her türlü reformist, oportünist eğilimi mahkum ediyorlar ve Leninci, Devrimci bir Komünist Parti’ne vurgu yapıyorlar. 1921-1945 arası parti ilk kurulduğunda İtalyanın Komünist Partisi PdCI adını kullanmaya karar veriyorlar. Leninci bir Parti’yi yeniden inşa ederken, PCI kurucusu Gramsci’nin görüşlerini de değerlendiriyorlar. Bugüne dek bin beşyüzün üzerinde komünist bu oluşumda yer alacaklarına dair çağrıya imza atmış.

Yeni PdCI kendisini, “PCI’nin politik ve ideolojik mirasının olumlu yönlerini sahiplenen, İtalyanın sınıf bilinçli sol güçlerinin ve Uluslararası Komünist Hareket’in değerlerine sahip çıkan, Lenin ve Gramsci’den başlamak üzere Marksizmin en iyi geleneklerini savunan İtalya’nın tüm komünist güçlerine dayanan” bir parti olarak tarif ediyor. Girişimin başını uluslararası anlamda tanınmış Marksist Leninist Felsefe Profesörü Domenico Losurdo, Turin Üniversitesi’nden Profesör Angelo d’Orsi, Bologna Üniversitesi Çalışma Hukuku Profesörlerinden ve CGİL Sendika Konfederasyonu hukuk danışmanı Piergiovanni Alleva ile eski CPI Senatörü Carla Nesporo çekmektedirler.

İtalyan yoldaşlarımıza girişimlerinde başarılar diliyoruz. Bu girişimin İtalya’da işçi sınıfı hareketi ve anti-faşist komünist geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulunacağı ve İtalyan komünistlerinin Uluslararası Komünist Hareket içinde onurlu yerlerini tekrar almaları konusunda önemli bir adım olacağını umuyoruz.

Biz bu süreçlere nasıl bakıyoruz?

Kuşkusuz ki her ülkenin deneyi farklı olacaktır. Biz örneğin, “komünistlerin birliği” adı altında değişik çevrelerin bir araya gelmesi ile sağlıklı bir yapı oluşturulabileceği düşüncesinde değiliz. Özellikle grupların bir araya getirilerek bir Komünist Parti oluşturulamayacağını, Komünist Parti’ye tek tek, bir iş yeri veya yerleşim birimi temelinde, orada var olan parti hücresine baş vurarak üye olunabileceğini savunuyoruz. Farklı komünizan grup ve çevrelerin Komünist Partisi ile güç ve iş birliği yoluyla bir cephe örgütlenmesinde bir araya gelebileceklerini ve süreç içinde ideolojik, politik ve örgütsel birliğin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu süreçte ise işçi sınıfı içinde örgütlenmenin ve kadroların işçi sınıfı mensubu olmalarının öneminin altını çiziyoruz. Buradan kendisini Türkiye Komünist Partili olarak tarif edenlerin ayrı durması sonucunun çıkarılmaması gerekir. Tam tersine, biz, ön yargısız, ön şartsız ve ön koşulsuz olarak her bir kadronun, partimizin öncelikle program tartışmalarına aktif katılımını sağlayarak, bizzat program komisyonu, ideolojik, yayın, örgütlenme, kadın ve gençlik bürolarında birlikte çalışmaya başlayarak ama aynı zamanda bir temel parti örgütünde aktif ve somut faaliyet yürüterek ülkemiz koşullarında partimizin tekrar politikaya müdahil olacak ideolojik, politik ve örgütsel güce ulaştırılması gerektiğini savunuyoruz. Bu amaçla tarif ettiğimiz sürece ve bu süreci yönetmek için oluşturulan organlara tüm yoldaşlarımızı davet ediyoruz. Sadece eski TKP üyeleri değil, daha önce farklı örgütlenmeler içinde yer almış ama bugün için ideolojik ve politik olarak kendini tartışmaya açtığımız program taslağı ile özdeşleştiren, bu tartışmaya katkıda bulunmak isteyen ve yeni tipte Leninci Parti örgütlenmesi ilkelerini savunan tek tek yoldaşlarımızı da bu sürece katılmaya çağırıyoruz.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Mart 2015 sayısında yayınlanmıştır. www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler